Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je All in Guys Garage jako Lukáš Jirouch, se sídlem Oblouková 413, 273 64 Doksy, IČ: 86968114, provozovna Milady Horákové 2769, 272 01 Kladno (dále jen jako „Pneu Jirouch“) a kupujícího (dále jen jako „zákazník“ a „spotřebitel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) v ustanoveních, kterými jsou chráněna práva slabší strany a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).


Vymezení pojmů

Prodávající je All in Guys Garage jako Lukáš Jirouch , která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytování služeb dle aktuální nabídky. Zákazníkem našeho kameného nebo internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká potvrzujícím e-mailem ze strany prodávajícího All in Guys Garage jako Lukáš Jirouch . Potvrzená objednávka bude spotřebiteli odeslána neprodleně, nejpozději další pracovní den. All in Guys Garage jako Lukáš Jirouch si případně vyhrazuje právo na změnu této objednávky v odůvodněných případech (nemožnost plnění z důvodu vyprodání skladových zásob, prodlení na straně dodavatele, písařská chyba v ceně, množství a jiných vlastnostech nebo hodnotách nabízeného množství), odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu kupujícím (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně práv z vadného plnění (reklamace), a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.


Odběrné místo pneumatik Eltma

All in Guys Garage je místo zpětného odběru pneumatik . Milady Horákové 2769 , Kladno 272 01

 

Práva z vadného plnění – reklamace (reklamační řád)
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).Prodávající odpovídá spotřebiteli, že pneumatiky a ostatní věci nabízené prodejcem All in Guys Garage jako Lukáš Jirouch  (dále jen jako „výrobky“) při převzetí nemají vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, prodávající upozorňuje kupujícího, že fotografie mohou být pouze ilustrační.
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li výrobek výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového  výrobku bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti výrobku, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového výrobku, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. 
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží pokud využije služeb detailingového centra All in Guys Garage jako Lukáš Jirouch  a dojde k poškození motorové části v důsledku vybrané služby zákazníkem. Zákazník je vždy před poskytnutím služby automyčky poučen o nebezpečí vzniklé vady v motorové části a zákazník výslovně prohlašuje, že si přeje i přes toto poučení s využitím zvoleného programu. Zákazníkovi tedy nenáleží práva z vadného plnění, pokud dojde k použití zvolené služby zákazníkem a zákazník nemůže vůči All in Guys Garage jako Lukáš Jirouch uplatňovat žádné nároky v této souvislosti.


Informace o jakosti výrobků poskytované All in guys garage jako Lukáš Jirouch

All in Guys Garage jako Lukáš Jirouch poskytuje na výrobky, které spotřebiteli dodá přímo nebo prostřednictvím třetího subjektu, záruku po dobu životnosti výrobku, nejdéle však zákonných 24 měsíců od data prodeje. 
Životností výrobku v případě pneumatik se rozumí pro účely uplatnění práv ze záruky na základě těchto všeobecných obchodních podmínek doba od předání nové pneumatiky až do jejího ojetí na 1,6 mm zůstatkové hloubky drážky běhounu pro pneumatiky všech značek dodávaných distributorem pro Pneu Jirouch, které je nabízeno na internetových stránkách prodejce.
 
Pokud zákazníkem je podnikatel, který výrobek reklamuje až po předání zboží a při převzetí neupozornil All in Guys Garage jako Lukáš Jirouch nebo třetí subjekt, který dodává pneumatiku nebo výrobek a prodejce výslovně uzná podnikateli možnost výrobek reklamovat, má reklamační řízení následující postup:

Prodejce je oprávněn:
a) ověřit údaje uvedené Zákazníkem
b) rozhodnout o reklamaci, v případě pověření na základě uzavřené smlouvy s třetím subjektem
c) zamítnout reklamaci jako neoprávněnou, pokud nebude reklamace v souladu se záručními a reklamačními podmínkami jednotlivých značek
d) požádat o posouzení osobu pověřenou třetím subjektem

Třetí subjekt v rámci reklamačního řízení je oprávněn:
a) ověřit údaje uvedené na reklam. protokolu
b) posoudit stav pneumatiky dle charakteru a užívání
c) vyžádat si doložení dalších skutečností potřebných pro posouzení reklamace
d) rozhodnout o reklamaci, případně se s podnikatelem dohodnout způsob řešení a termín vyřízení reklamace (při nutném posouzení výrobcem pneumatiky)

Vyřizování reklamací přímo u podnikatele (zejména na pneumatiky pro nákladní vozidla, zemědělskou techniku a stavební stroje) bude provádět třetí subjekt - dovozce dané značky na základě zaslaného reklamačního protokolu prodejcem, případně přímo podnikatelem z pověření prodejce, při dodržení postupu uvedeného výše.

Prodejce je povinen písemně a bez odkladu informovat podnikatele o způsobu vyřízení reklamace a vést řádnou dokumentaci a evidenci k reklamačnímu řízení.

Podnikatel nemá při uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) stejná práva jako spotřebitel, jedná se mj. právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, vyřízení a ukončení reklamace do 30 dnů a z toho plynoucí práva apod.


Prodej bazarového zboži
Zákazník se zaručuje, že byl při předání zboží seznámen s jeho stavem a bere na vědomí že se

jedná o použitý výrobek tudíž výrobek může být vadný.


Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formlulář, nebo pokud není na webových stránkách umístěn, může spotřebitel zastal prostý text s odstoupením od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Pneu Jirouch. Osobní informace zákazníků – spotřebitelů, mají s ohledem na výše uvedené nařízení GDPR zvláštní ochranu, každý zákazník – spotřebitel, bude před uzavřením řádně poučen o svých právech plynoucích z nařízení GDPR a spotřebitel – zákazník je oprávněn udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Při provedení objednávky zboží se email zákazníka (spotřebitele, podnikatele) přikládá do systému Heureka.cz,Seznam,Google který 10 dnů po objednávce zašla informaci pro zaslání recenze nákupu v eshopu prodávajícího all-in-guys-garage.cz S e-mailem zákazníka nebude jinak nakládáno.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

PŘIPOJ SE K NÁM

ZÍSKEJ AKČNÍ NABÍDKY A DALŠÍ NOVÉ
INFORMACE DO E-MAILU.

© 2022 All in Guys Garage, Inc. All Rights Reserved.

Nahoru
PŘIJMOUT COOKIES

Abychom Vám mohli zajistit nejlepší možný zážitek z prohlížení tohoto webu, rádi bychom Vás požádali o souhlas s využitím jednotlivých dat pro nás i naše partnery. K Vašim datům se budeme chovat zodpovědně. Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM můžete souhlas udělit.

Podrobné nastavení souborů

Níže můžete zvolit, jaké typy cookies můžeme zpracovávat.

Technické cookies

Technické cookies jsou nepostradatelné pro správné fungování tohoto webu a nelze je tedy vypnout.
Zobrazit více informacíBez tohoto typu cookies by web nebylo možné správně využívat. Jedná se zejména o pomocné hodnoty znázorňující Vaše volby, nastavení a zobrazení jednotlivých prvků.
Skrýt více informací

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhají se neustále zlepšovat.
Zobrazit více informacíTento typ cookies slouží např. k analýze návštěv, výkonu webu nebo reklamních kampaní. Získaná data nejsme schopni spojit s konkrétním uživatelem a jsou tedy zpracovávány hromadně na úrovni obecné statistiky.
Skrýt více informací

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my a naši partneři, abychom Vám mohli nabídnout relevantní obsah.
Zobrazit více informacíPomocí marketingových cookies Vám můžeme zajistit relevantní nabídku. V případě, že tento typ cookies nepovolíte, nezajistíte tak, že se Vám již reklamní sdělení nebudou nabízet, ale nebudou pro Vás nejspíše zajímavá.
Skrýt více informací